Sunday, May 14, 2017

Smoker house homemadeSwedish version:

Har i flera år funderat på att bygga en egen rök. Har även en liten rök sedan ett par år som fungerat bra för ändamålet men lite trång när fler och sörre bitar ska rökas. Temperaturen på en liten är också lite svårare att hålla stabil. Ville ha en rök som kunde ta ett antal större bitar utan problem. Även en mindre gris eller lamm t.ex.
Varmrök kändes bekvämt och fungerar snabbt och bra på det mesta men hade även funderingar på en kallrök eller en kombination av dessa.
Nu blev det slutligen en varmrök som visserligen skulle kunna nyttjas som kallrök med vissa justeringar. Möjligheten finns iallafall.
Frågan var hur stor rök jag hade behov av egentligen. Det är inte fråga om någon fabrik men den ska vara tillräckligt stor för att kunna röka till vänner och bekanta också vid behov.
Med den lilla röken får man plats med sina bitar men inte med kompisens och det tar ändå en hel dag att röka. Då kan det vara bra att nyttja tiden mer effektivt med bättre kapacitet. Det fick bli en lämplig storlek som täcker de tänkta behoven.
Har tittat efter rökar på nätet en hel del . Funderat och klurat på vilken lösning och modelltyp jag ska bygga. Räknat och  tänkt på hur många och stora bitar man ska kunna hänga där. Ett eller flera lager av hänganordningar. Gjuten platta eller grus underlag. Typ av ventiler och luckor.  Typ av eldstad Även typ av tak såklart. Slutligen beslöt jag mig för en rök som är ungefär stor som en Europa pall ytmässigt . Höjden skulle jag lösa under resans gång. Hade en ungefärlig bild klar dock.

Nu var det snart dags att komma igång. Platsen på tomten var naturligtvis väsentlig också.
Den måste ligga lite avskilt från grannarna och vårat eget hus med tanke på röken som bildas.
Den måste ju även ligga på en trevlig och lämplig plats. Visste redan tidigt var den skulle ligga. Blev dock en justering i sista stund vilket var rätt beslut. Skönt!
Så fort tjälen släppt i marken så var det dags att starta bygget. Man ville ju ha röken klar i god tid innan sommaren.

English version:

Have for several years been thinking about building my own smoker. Also has a small smoke for a couple of years, which worked well for the purpose but a bit cramped when more and sore pieces are to be smoked. The temperature of a small is also a little harder to keep stable. Wanted a smoke that could take a number of bigger pieces without any problems. Even a smaller pig or lamb, for example Hot smoke felt comfortable and works fast and good most of the time, but also had thoughts on a cold smoke or a combination of these. Now it finally became a hot smoke that could be used as a cold smoke with some adjustments. The possibility is at least. The question was how much smoke I really needed. It's not a factory, but it's big enough to be able to smoke to friends and acquaintances as well. With the little smoke you get a place with your pieces but not with your friend and yet it takes a whole day to smoke. Then it may be useful to use the time more efficiently with better capacity. It should be a suitable size that meets the intended needs. Have looked for smokers online a lot. Founded and clarified which solution and model type I will build. Considered and thought of how many and big pieces you can hang there. One or more layers of hanging devices. Molded flat or gravel substrate. Type of valves and gaps. Kind of fire place Also type of roof of course. Finally, I decided for a smoke that is about big as a European pallet surface. The height I would solve during the trip. Had an approximate picture ready though. Now it was soon time to get started. The location on the plot was of course also essential. It must be slightly separated from the neighbors and our own house in view of the smoke that is formed. It must also be in a nice and convenient place. Always knew where it should be. However, was an adjustment at the last moment which was the right decision. Phew! As soon as the tent was released into the field, it was time to start the building. One would have the smoke ready in good time before the summer.

Swedish version:

Äntligen hade jag börjat . Det tog sin tid men med första spadtaget så visset jag att nu ska bygget slutföras. På platsen för bygget intill en bergsknall på baksidan av huset började jag gräva .
Det blev en yta på på 160x120 cm som jag började gräva ur. efter ca 20-30 cm hade jag nått berget.
Jag beställde hem ca en kubikmeter grus. Hålet fylldes ut med grus med blandad storlek. Lite grövre för bättre dränering var min tanke.
Hade även gamla betongplattor som legat där tidigare som jag täckte kanterna med för att minska växtligheten runt röken. Sedan lades ett lager till med grus över plattorna också.
Nu var grunden till röken klar. Ett steg på vägen.
Jag hade verkligen delat upp detta bygge i flera separata projekt . Detta var det första. Bock !

English version:

At last I had started. It took some time, but with the first throw, I knew that the building should now be completed. At the site of the building next to a mountain peel at the back of the house, I began to dig. It was a surface of 160x120 cm which I started digging out. After about 20-30 cm I had reached the mountain. I ordered home about a cubic meter of gravel. The hole was filled with mixed size gravel. A little coarser for better drainage was my thought. Also had old concrete slabs that had been there earlier as I covered the edges to reduce the vegetation around the smoke. Then a layer was added with gravel over the plates as well. Now the reason for the smoke was clear. One step on the road. I had really divided this building into several separate projects. This was the first. Check!


Swedish version:

Nu var det dags för nästa projekt. Själva eldstaden.
Jag hade tur och kunde plocka hem Lecablock som en kompis fått över från ett annat hemmabygge.
Räknade med att jag skulle behöva 3 st lager av block för min eldstad.
Två stycken i fram, Två stycken i bak och en på varje sida. sex stycken per lager.
18 stycken stenar totalt. Tog 20 stycken med 2 stycken i reserv ifall att.
Stenarna hade måttern 60x25x18,5 cm. Jag byggde dem så att höden per sten blev 25 och 18,5 tjockleken på väggen. En sten mejslade jag ut ett hål i för en ventil av gjutjärn som jag beställt i förväg. Som ni ser på bilden nedan hur den plaserats. 
För detta jobb användes 5 stycken säckar cement som jag handblandade med vatten i hink.
Lite pyssel men det var ganska lätt ändå och jag orkade inte hyra hem en blandare för detta lilla jobb.
Smetade på och byggde ihop stenarna med. Mellan stenarna lade jag tjockare ståltråd som armering för att hålla ihop konstruktionen lite extra med om sättningar skulle ske.

English version:

Now it was time for the next project. The actual fireplace. I was lucky and could pick home LECA block as a friend got over from another home construction. Estimated that I would need 3 layers of blocks for my fireplace. Two in front, Two in back and one on each side. Six pieces per stock. 18 stones in total. Took 20 pieces with 2 pieces in reserve if. The stones had the matting 60x25x18,5 cm. I built them so that the height per stone was 25 and 18.5 the thickness of the wall. I rocked a hole in a valve of cast iron that I ordered in advance. As you can see in the picture below, how it was placed. For this job, 5 sacks of cement were used as I mixed with water in the bucket. A little crazy but it was quite easy anyway, and I could not rent a home mixer for this little job. Masked on and built the stones together. Between the stones, I laid thicker steel wire as reinforcement to keep the construction together a bit more if settling was to happen.
Swedish version:

Det som var lite pyssligt var den fina gjutjärns ugnsluckan som jag köpt på internet då den var valvformad på ovansidan. Den skulle hamna på det andra lagret av lecablock och naturligtvis hamna i mitten av ugnen. Hade tur att höjden var samma som lecablocken. Besparade mig lite pyssel dock.
För att få till det fick jag mäta noga och såga av två leca block så att luckan skulle passa in.
Fick även mejsla några jack i lecablocken för att kunna få in luckan rätt. Tur att det är enkelt att jobba med lecablocken. Fick gjuta in luckan i olika moment. Först bara så att den skulle fastna i det önskade läget. Sedan fylla ut håligheter och jämna ut eftersom. Man fick testa sig fram helt enkelt,

English version:

What was a bit cuddly was the nice cast iron oven door that I bought on the internet as it was vaulted on the top. It would end up on the second layer of LECA block and of course end up in the middle of the oven. Was lucky that the height was the same as the LECA block. Spared me some work though. To get it I had to measure carefully and saw two leca blocks so that the gap would fit in. Had to cut in the blocks to get the oven door right? It's easy to work with the LECA block. Got to fix the door in different moments. Only so that it would get caught in the desired position. Then fill out cavities and level out . Had to try my way forward.

Swedish version:

När eldstaden brunnit fast skruvades och gjöts en ram av kraftigare brädor/plank fast på ovansidan av eldstaden. En kraftig ram för att bygga och skruva fast rökskåpet i.
Sedan var det dags att lägga på ett lager fasadputs. Gick åt fyra säckar ungefär.
Även detta handblandat i hink med vatten. Betydligt lättare än med cementen. Ugnsluckan och ventilen skyddades med plastpåsar och silvertejp som sedan togs bort innan putsen torkat helt.
Förvånansvärt nöjd med fasadputsen som var enkelt och smidigt att jobba med.
Nu var det andra projektet klart. Självaste eldstaden. Kändes som en viktig milstolpe.

English version:

When the fireplace got stuck, a frame of sturdy boards was screwed and cast on the top of the fireplace. A powerful frame for building and screwing the smoke cabinet in. Then it was time to put on a layer of façade. Went four bags about. Even this hand mixed in bucket of water. Significantly easier than with the cement. The oven door and the valve were protected with plastic bags and silver tape which was then removed before the facade was completely dried. Surprisingly pleased with the facade that was easy and easy to work with. Now the other project was finished. The most self-contained fireplace. Felt like an important milestone.

Swedish version:

Nu var det äntligen dags för kronan på verket. Självaste rökhuset.
Hade inga detaljerade planer klart för detta.
Läge att börja fundera och tänka till igen. Skulle jag bygga huset vid sidan om eldstaden och lyfta upp eller skulle jag bygga på plats. Så påbörjade jag bygget av ramverk av 45x45 reglar vid sidan om men snart kände jag att det enklaste sättet nog var att bygga på plats ändå.
Så skruvades ramarna upp och stabilserades med någon extra bräda för att inte knäckas då de svajade oroväckande mycket i början. Snart så började det likna något.

English version:

Now it was finally time for the crown at work. The smokehouse. Had no detailed plans ready for this. Location to start thinking and thinking again. Should I build the house next to the fireplace and lift it up or should I build it on site? So I started building a framework of 45x45 wood stud aside but soon I felt that the easiest way was to build on the spot anyway. Then the frames were screwed up and stabilized with an extra board to not break when they swayed a lot at the beginning. Soon, it started to resemble something.

Swedish version:

Ramverket började ta form och nu skulle väggarna upp som bestod av Fjällpanel 21x120 .
Ett bra sätt att få det hyffsat tätt vilket är önskvärt när man röker.

English version:

The framework began to take shape and now the walls would be composed of Clapboard (Fjällpanel) 21x120. A good way to get it well-tightly which is desirable when you smoke.
  Swedish version:

Högt ganska nära taket lades ett armeringsnät som måttats upp och sågats till med vinkelslip.
Ett kraftfullt ramverk under som håller upp nätet och en ansenlig vikt med kött.
Nätets funktion gör det även enkelt att hänga många köttkrokar spritt över ytan där det passar.             Runt öppningen till dörren byggs en invändig ram för att minimera rökläckage när dörren stängs.

English version:

Very close to the ceiling was a reinforced mesh that was measured and cut with angle grinding. A powerful framework under which keeps the net and a significant weight with meat. The network's function also makes it easy to hang many meat hooks spread over the surface where it fits. Around the door to the door is an internal frame to minimize smoke leakage when the door is closed.Swedish version:

Dörren öppen och några bogar hängades i köttkrokar som ser pyttesmå ut i denna gigantiska rök.
Uppe till vänster syns Termometern som ska känna av temperaturen inne i röken. Placerad strategiskt i ungefär samma höjd där de flesta kött bitar kommer att hänga.

English version:

The door opened and some wildboar shoulders were hung in meat hooks that look tiny in this giant smoker. In the top left, the thermometer appears to sense the temperature inside the smoker. Placed strategically at about the same height where most meat pieces will hang.


Swedish version:

I eldstadens botten läggs en del av ett oljefat som kapats med vinkelslip med ca 10 cm höga kanter.
I denna kommer veden att eldas i för att underlätta städning då den kan lyftas ut genom röksskåps dörren vid behov. Ved  matas in via gjutjärnsluckan.
Oljefatet har eldats kraftigt i ett par omgångar innan den skarpa rökningen av kött för att få bort eventuella giftiga kemikalier .

English version:

In the bottom of the fireplace is part of an oil barrel cut with angle grinder with about 10 cm high edges. In this the wood will fire to facilitate cleaning as it can be lifted through the smoke door's door if necessary. Wood to be added via the cast iron door. The oil dish has been heavily fired in a few rounds before the sharp smoking of meat to remove any toxic chemicals.
Swedish version:

Portabel termometer kan sättas på sidan av rökskåpet för att koppla med kabel i köttbit inne i rökskåpet för att mäta innertemperaturen på köttet.
På mätaren ser man måltemperaturen 70 C och köttets aktuella innertemperatur 50 C . 

English version:

A portable thermometer can be placed on the side of the smoke cabinet to connect with a piece of meat inside the smoke cabinet to measure the inside temperature of the meat. On the meter you can see the temperature 70 C and the meat's current inner temperature 50 C.


Swedish version:

Dörr till rökskåpet med 2 stycken lämpliga gångjärn ett handtag och ett litet skjutlås at låsa igen dörren med när den inte nyttjas.
Upp på högersidan av rökskåpet syns en ventil för att släppa ut rök igenom.

English version:

Door to the smoke cabinet with 2 suitable hinges a handle and a small lock lock to lock the door again when not in use. Up on the right side of the smoke cabinet is a valve to let out the smoke.
Swedish version:

Slutligen var det dags att putsa och jämna till reglarna där taket skulle fästas. 
Fick skruva om några reglar under den processen .
En kraftig byggplyfa skiva med drygt 20 mm tjocklek fick bli tak med ca 5-10 utskjutning på sidorna.
På detta ett plast tak som skruvades fast i plyfan och reglarna med farmarskruvar för att inte vatten ska läcka in mellan skruv och plasttak.

Lite färg på utsidan planeras inom kort för att skydda mot yttre påverkan. Insidan kommer snart att få sin behandling av härlig rök och kött smak.Underverket har testeldats ett par gånger och gått igenom en första skarp rökning av några vildsvinsbogar. Resultatet mycket bra.

English version:

Finally, it was time to set and level the wood studs where the roof was to be attached. Got to rescrew some studs during that process. A powerful plywood board with a thickness of more than 20 mm was allowed to cope with about 5-10 overhang on the sides. On this a plastic ceiling that was screwed into the plywood board and the bolts with screws to prevent water from leaking between the screw and the plastic roof. Shortly color is planned to protect against external impact. The inside will soon get its treatment of delicious smoke and meat flavor. The smoker has been tested a couple of times and has gone through a first sharp smoke of some wild boar shoulders. The result just perfect.

Swedish version:

Ovan bilder och resultat från den första rökningen. Mycket lyckat !
Resultatet riktigt bra för en amatör utan ritningar att följa.
Ser bra ut och röker bra. Vad mer kan man begära.
Tror inte den här älsklingen får så mycket vila. Det är säkert.

English version:

Above some pictures and the result from the first smoking. Just perfect !Swedish version:
The result pretty well for an amateur without any blue prints to follow.
Looks good and smokes good what more can u ask for.
I don´t think this darling will get much rest. That´s for sure.